Mededelingen Archief


Mededelingen september 2012

Het seizoen 2012-2013 is weer begonnen.

De ALV is inmiddels ook gepland. Deze vindt plaats op dinsdag 2 oktober tijdens de speelavond. De voorlopige agenda is:
 • Opening door Bert
 • FinanciŽle situatie en kasverantwoording door Renť
 • Kascommissie: nu Jan Stevens zijn lidmaatschap heeft opgezegd, hebben we een nieuwe kascommissie nodig. Wie heeft er interesse?
 • Feestcommissie: Veronique en Marleen gaan uit de feestcommissie. Wie heeft er zin om twee keer per jaar samen met Peter iets te organiseren?
 • Bestuur: het bestuur heeft nu een aantal jaar zitting. Dit betekent dat het bestuur moet wisselen. Zijn er kandidaten? Het bestuur is herkiesbaar.
 • Rondvraag
Als je zelf nog agendapunten hebt, dan kun je die per mail voor 2 oktober doorgeven.

Dit jaar vallen de volgende speeldata uit. Er is dan GEEN badminton:
 • 25 december 2012
 • 1 januari 2013
 • 30 april 2013
 • 18 juni 2013
Veel speelplezier dit seizoen.

Marleen Overduin
Secretaris BIOS Culemborg

Mededelingen oktober 2011

Het seizoen 2011-2012 is weer in volle gang. Dit jaar vallen er geen speelavonden uit vanwege evenementen of feestdagen.

De ALV is inmiddels ook achter de rug. De notulen vind je op deze site.

Uit de rekeningafschriften blijkt dat nog niet iedereen betaald heeft. Namens de penningmeester dan ook het verzoek of jullie de contributie ŗ 110 euro alsnog op de rekening van BIOS over kunnen maken.

Gegevens:
Bankrekening 422.606.804
t.n.v. BC BIOS Culemborg
o.v.v. BIOS contributie 2011-2012


Alvast hartelijk dank en veel speelplezier dit seizoen.

Marleen Overduin
Secretaris BIOS Culemborg

Mededelingen juli 2011

Hallo allemaal,

De schoolvakantie komt er weer aan en dat betekent dat ook onze zomerstop bijna is aangebroken. De laatste speelavond van seizoen 2010-2011 is dinsdag 28 juni. We starten weer op dinsdag 16 augustus.

De contributie voor komend seizoen is niet verhoogd. Namens de penningmeester wil ik dan ook vragen of jullie de contributie ŗ 110 euro voor 1 september 2011 op de rekening van BIOS over kunnen maken.

Gegevens: Bankrekening 422.606.804 t.n.v. BC BIOS Culemborg o.v.v. BIOS contributie 2011-2012

Tot slot wil ik jullie nog even herinneren aan de afsluitende BIOS BBQ op zaterdag 25 juni. Als je je nog niet aan- of afgemeld hebt, kun je dat dan alsnog doen via feestcommissie@bios-culemborg.nl of via de intekenlijst tijdens de speelavonden? Alvast hartelijk dank!

Groeten,
Marleen Overduin
Secretaris BIOS-Culemborg

Mededelingen november 2010

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2010 staan online.

Namens het BIOS-bestuur,
Marleen Overduin, secretaris


Mededelingen augustus 2010

Ook dit jaar vindt er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van BIOS plaats en wel op maandag 6 september om 20.30 uur. Noteer deze datum vast in je agenda! De ALV vindt plaats bij Galerie Scala, Plantijnweg 30 a, Culemborg.

De voorlopige agendapunten zijn:
 • Goedkeuren notulen vorige vergadering
 • Vaststellen agenda
 • Goedkeuren gewijzigde statuten/huishoudelijk reglement (toevoeging donateurschap)
 • FinanciŽle situatie
 • Materiaal/toernooicommissie
 • W.v.t.t.k.
Graag hoor ik voor 1 september of je komt. Als je nog aanvullende agendapunten hebt, hoor ik dat ook graag!
Dan nog een verzoek van de penningmeester:
Kunnen jullie voor 1 september 2010 de contributie van Ä 110 overmaken op rekening 422606804 tnv BIOS Culemborg. Doe dit onder vermelding van BIOS Contributie 2010/2011. Alvast hartelijk dank!

Namens het BIOS-bestuur,
Marleen Overduin, secretaris


Mededelingen mei 2010

De website is weer online! Door serverproblemen waren we een tijd lang uit de lucht, maar de site heeft een nieuw onderkomen gevonden. De site is ook weer up-to-date. De notulen van de algemene ledenvergadering staan online. Mis je nog iets, geef dit dan door via secretaris@bios-culemborg.nl. De algemene ledenvergadering van 2010 zal plaatsvinden aan het begin van het nieuwe seizoen 2010-2011. Jullie ontvangen nog een uitnodiging met de exacte gegevens.

Namens de feestcommissie willen we jullie ook wijzen op de jaarlijkse BBQ. De voorbereidingen zijn al in gang en zodra we de definitieve datum hebben, horen jullie dit gelijk.

Namens het BIOS-bestuur,
Marleen Overduin, secretaris


Mededelingen 27 april 2009

Algemene Ledenvergadering 2009

Ook dit jaar vindt er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van BIOS plaats
en wel op maandag 25 mei om 20.30 uur.
Noteer deze datum vast in je agenda!
De ALV vindt plaats bij Galerie Scala, Plantijnweg 30 a, Culemborg.

De voorlopige agendapunten zijn:
 • Goedkeuren notulen vorige vergadering
 • Vaststellen agenda
 • Resultaten kascontrolecommissie en (her)kiezen kascommissie
 • Informatie over de nieuwe accommodatie
 • Rackets in de aanbieding
 • Organiseren eigen toernooi
 • BBQ 2009
 • Smoelenboek
 • Communicatie binnen de vereniging
 • W.v.t.t.k.
Laat voor 18 mei aan Marleen (secretaris@bios-culemborg.nl) weten of je komt.
Als je nog aanvullende agendapunten hebt, kun je die ook doorgeven.
Namens het BIOS-bestuur,
Marleen Overduin, secretaris


Mededelingen 23 maart 2009

Gemeente Culemborg stimuleert sport en bewegen voor mensen met een laag inkomen.
Bent u bekend met de SOPA-regeling van de gemeente Culemborg?
Het doel van deze regeling is dat ook mensen met een beperkt inkomen kunnen deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld aan sport- en muziekles. De regeling sociale participatie vergoedt de kosten van lidmaatschappen voor sportclubs, muziekverenigingen of deelname aan muzieklessen, theater, dans, scouting. Ook voor deelname aan onze vereniging kunt u een vergoeding aanvragen. De vergoeding per persoon bedraagt jaarlijks maximaal ? 222,-.
Wilt u meer informatie over de regeling? Ga dan naar www.culemborg.nl
Ook kunnen inwoners van Culemborg met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm recht hebben op een eenmalige gift van 50 euro. Deze actie geldt tot 31 maart 2009. Voor meer informatie kunt u terecht op www.culemborg.nl. Daar kunt u direct het aanvraagformulier downloaden.

Namens het BIOS-bestuur,
Marleen Overduin, secretaris


Mededelingen 9 oktober 2008

Momenteel lopen er twee zaken, waarvan we de leden op de hoogte willen stellen.

Stand van zaken nieuwe sporthal Culemborg West
Volgens insiders staat de oplevering voor ons nieuwe onderkomen pas voor het vierde kwartaal 2009 gepland. Tot die tijd blijven we dus in de Vrijstadhal spelen. Mochten zich hier ontwikkelingen voordoen die publicatie verdienen dan zullen wij dit op deze website melden.

Opbouwen en afbreken van de speelvelden
Er zijn nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het opbouwen en afbreken van speelvelden op onze speelavonden. Sportbeheer kan zich niets meer herinneren van eerder gedane uitspraken ten aanzien van het opbouwen door de ene partij en het afbreken door de andere partij. Het bestuur heeft Sportbeheer gevraagd met een duidelijke regelgeving te komen die voor huurders gaat gelden, die alleen ruimte en materiaal huren. Deze uniformiteit moet helderheid scheppen voor zowel alle zaalmanagers als voor de verschillende zaalhuurders, zodat conflicten en discussies voortaan niet meer voor hoeven te komen. Wordt dus vervolgd.

Namens het BIOS-bestuur,
Bert de Bruin, voorzitter

-----------------------------------------
Mail aan bestuur@bios-culemborg.nl
-----------------------------------------

Vragen, opmerkingen, nieuwtjes?

Mail de BIOS